Ο Φυλλομετρητής σας
Ο "φυλλομετρητής" είναι μία εφαρμογή που χρησιμοποιείται για να έχουμε πρόσβαση και να βλέπουμε το Internet στον υπολογιστή μας. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι ο Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari και Google Chrome.
Φυλλομετρητής:
Έκδοση Φυλλομετρητή:
Λειτουργικό Σύστημα:
User-Agent:
Είναι ενεργοποιημένα τα cookies στον browser σας?:
Γλώσσα χρήστη:
Μέγεθος Παραθύρου:
Εγκατεστημένα Πρόσθετα (Plugins)
Adobe Flash Player:
AdobeReader:
QuickTime:
CSS3 Supports

Το “CSS” είναι ακρωνύμιο του Cascading Style Sheets, μία web-based markup γλώσσα προγραμματισμού, η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εμφάνιση και την μορφή μίας ιστοσελίδας στον φυλομετρητή (Browser). Το CSS χρησιμοποιείται πιο συχνά σε HTML ή XHTML ιστοσελίδες, αλλά εφαρμόζεται και σε αρχεία XML.

Το “CSS3” είναι απλά η μετεξέλιξη του CSS, με επιπρόσθετες δυνατότητες πολύ πέρα από το πεδίο εφαρμογής των δύο προηγούμενων γενιών.

HTML5 Supports

Το HTML5 είναι η πέμπτη γενιά του HyperText Markup Language (HTML) (που δημιουργήθηκε το 1990), η γλώσσα προγραμματισμού των ιστοσελίδων. Βασικός στόχος του HTML5 ήταν να βελτιώσει την γλώσσα για την υποστήριξη των πολυμέσων (multimedia), και ταυτόχρονα να την κρατήσουν εύκολα αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, με συνέπεια να είναι εύκολα αναγνώσιμη από τους υπολογιστές και τις συσκευές. Στην πραγματικότητα το HTML5 είναι τρία είδη κώδικα: 1) το HTML, το οποίο παρέχει τη δομή της ιστοσελίδας 2) τo Cascading Style Sheets (CSS), το οποίο αναλαμβάνει την εμφάνιση και την μορφή και 3) η JavaScript, που χρησιμοποιείται για την αλληλεπίδραση του χρήστη, τον ελέγχω του φυλλομετρητή, την ασύγχρονη επικοινωνία, και την μεταβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας που εμφανίζεται.

Audio Supports
Video Supports